Corsica !

 

Gebruiksvoorwaarden | Terms of Use

Gebruik van de site vela.be houdt in dat U volgende gebruiksvoorwaarden integraal kent, aanvaardt resp. toepast.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De site van vela.be bevat hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun resp. kwaliteit en nauwkeurigheid. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites beoordeelt, goedkeurt, publiceert of wettigt.

Top

BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

In al onze hoofd- en subrubrieken van deze website wordt U geïnformeerd op geheel vrijblijvende wijze. Alle gegevens worden u ter informatie aangeboden.

Wij garanderen dat deze gegevens en informatie recent, volledig en consistent zijn maar aanvaarden echter onder geen enkele voorwaarde enige vorm van aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele fouten, onvolledigheden, tekortkomingen of inconsistentie - onder welke vorm ook - in deze gegevens en informatie noch als resultaat van hun gebruik.

Ondanks de voortdurende zorg kunnen wij onmogelijk garanderen dat files die bedoeld zijn voor downloads via het Web vrij zijn van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere vorm van maligne code met destructieve en/of contaminerende eigenschappen.

De sitegebruiker is verantwoordelijk voor het implementeren van alle toereikende procedures en routines eigen aan zijn specifiek computer- en internetgebruik, inclusief alle preventieve en reconstructieve maatregelen om data loss te voorkomen en/of te behandelen, zowel op stand-alone PC's, werkstations als binnen eender welke netwerktopologie.

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION

In al onze hoofd- en subrubrieken van deze website wordt U geïnformeerd op geheel vrijblijvende wijze. Alle gegevens worden u ter informatie aangeboden.

Wij garanderen dat deze gegevens en informatie recent, volledig en consistent zijn. EpoMeo Studios aanvaardt echter onder geen enkele voorwaarde enige vorm van aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele fouten, onvolledigheden, tekortkomingen of inconsistentie - onder welke vorm ook - in deze gegevens en informatie noch als resultaat van hun gebruik.

Alle nautische informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De officiële nautische publicaties blijven onverkort van toepassing.

Top

COPYIGHT EN DE BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT

Definitie van Intellectuele Eigendom:

Tot de intellectuele eigendom rekent men de voortbrengselen van de menselijke geest. Deze immateriële, intellectuele prestaties worden onderverdeeld in twee categorieën: creaties en onderscheidende tekens. Uitvindingen en kweekproducten op het gebied van land- en tuinbouw zijn technische creaties. Daarnaast zijn er bv. ook esthetische, artistieke creaties: literaire werken, plastische kunstwerken, muziek, film en fotografie maar ook het design en uiterlijk ontwerp van een product.

Merknamen zijn onderscheidende tekens. Uitvindingen, kweekproducten, merknamen en het uiterlijk van producten vormen de zogenaamde industriële eigendom. Intellectuele eigendomsrechten zoals o.a. de octrooien (patenten), de kwekersrechten, de auteursrechten, de tekeningen en modellen en de merken verzekeren hun titularissen een tijdelijke en territoriaal beperkte, exclusieve exploitatie van hun intellectuele eigendom.

Definitie van het auteursrecht en van de naburige rechten:

De bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten vormt een onderdeel van de intellectuele eigendom. Als voorwerp heeft zij onder andere het bepalen van de rechten die toegekend worden aan de auteurs van eerste vastleggingen van fotos en films, aan de omroeporganisaties en aan de producenten van gegevensbanken.

Top

COPYRIGHT

First published 2004 by Peter G. OVERLAET
Copyright 2006 Peter G. Overlaet

All rights reserved. The contents of this website may not be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including copying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the author of this website.

NOTE: The author and publishers, while exercising the greatest care in compiling this website, can never - under any circumstances - be held responsible for the consequences arising from any inaccuracies therein.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van deze website.

NOTA : Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of ongevallen, van welke aard ook, die zouden kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze website zou kunnen voorkomen.

Terms of Use

Terms and Conditions of your usage of this site.

Please read this document carefully before accessing or using this site. By accessing or using this site, you agree to be bound by the terms and conditions set forth below. If you do not wish to be bound by these terms and conditions, you may not access the site.

We may modify this agreement at any time, and such modifications shall be effective immediately upon posting of the modified agreement on this website. You agree to review the agreement periodically to be aware of such modifications and your continued access or use of the site shall be dee.

LINKS TO OTHER SITES

This website contains or may contain hyperlinks towards websites that are controlled by third parties. We have no control over and will accept no responsibility whatsoever for such websites.

IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF ALL OPINIONS, ADVICE, SERVICES, MERCHANDISE AND OTHER INFORMATION PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY.

You understand that, except for information, products or services clearly identified as being supplied by us, we do not operate, control or endorse any information, products or services on the Internet in any way.

RELIABILITY OF INFORMATION ON THIS SITE

You also understand that vela.be cannot and does not guarantee or warrant that files available for downloading through the Site will be free of infection or viruses, worms, Trojan horses, mimetic viruses or other code that manifests contaminating, malignant, destructive or annoying properties.

You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints to satisfy your particular requirements for accuracy of data input and output, and for maintaining a means external to the vela.be website for the reconstruction of any lost data.

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION

All nautical information on this website is NOT TO BE USED FOR NAVIGATION. However, we guarantee that this information is recent, consistant and relevant but cannot and do not accept liability or responsability for the use of this information nor of any consequencies that might arise from the use of this information.

You always have to refer to the official nautical publications for implementing your navigational purposes.

COPYRIGHT

First published 2004 by Peter G. OVERLAET
Copyright 2006 Peter G. Overlaet

All rights reserved. The contents of this website may not be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including copying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the author of this website.

NOTE: The author and publishers, while exercising the greatest care in compiling this website, can never - under any circumstances - be held responsible for the consequences arising from any inaccuracies therein.

Top of page

Top ENG Version

| Back to the English Verson of this site |